ศูนย์ทันตกรรม พีดีซี สาขางามวงศ์วาน

ทันตกรรมทั่วไป, ทันตกรรมบูรณะ และทันตกรรมตกแต่ง
(General Dentistry, Operative & Esthetic Dentistry)

ทพญ.ชลธิชา เครือเช้า

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chonticha Kruachao

D.D.S., Chulalongkorn University

ทพ.ฐิติ เต็งอำนวย

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป

Thiti Tengamnuay

D.D.S., Khon Kaen University
Diploma in General Dentistry

ทพ.ธีระพงษ์ ประเสริฐทรัพย์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Teerapong Prasertsup

D.D.S., Mahidol University
Master of Business Administration, Chulalongkorn University

ทพญ.วริษา ประเสริฐนุกูลผล

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล

Warisa Prasertnukulphon

D.D.S., Mahidol University

ทพ. ศมน มโนสุนทร

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล

Smon Manosoontorn

D.D.S., Mahidol University

ทพ.ศรัทธา จิระธรรมกิจกุล

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Satta Jirathumkitkul

D.D.S., Chulalongkorn University

ทพญ.สลิล ชำนาญเวช

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

Salil Chamnanvej

D.D.S., Mahidol University
Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences Degree Prosthodontics

ทันตกรรมเด็ก
(Pedodontics)

ทพญ.สุนิศา ชีรานนท์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตร วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตแพทย์สำหรับเด็ก) มหิดล

Sunisa Cheeranont

D.D.S., Mahidol University
Graduate Diploma in Clinical Science (Pedodontics), Mahidol University

ทันตกรรมรักษารากฟัน
(Endodontics)

ทพญ.ปราณี หงสกุล

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์, มหาวิทยาลัยมหิดล

Pranee Hongskul

D.D.S., Mahidol University
Graduate Diploma in Clinical Science (Endodontics), Mahidol University

ทันตกรรมประดิษฐ์-ทันตกรรมรากเทียม
(Prosthodontics – Implant Dentistry)

ทพ.ธีระพงษ์ ประเสริฐทรัพย์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Teerapong Prasertsup

D.D.S., Mahidol University
Master of Business Administration, Chulalongkorn University

ทพ.ประพนธ์ นิพัทธสัจก์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาโท สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ

Prapon Nipattasat

D.D.S., Price of Songkhla University
Master of Science in Prosthetic Dentistry, U. of London, U.K.

ทพญ.สลิล ชำนาญเวช

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

Salil Chamnanvej

D.D.S., Mahidol University
Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences Degree Prosthodontics

ศัลยกรรมช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล-ศัลยกรรมรากเทียม
(Oral & Maxillofacial Surgery-Surgical Implant Dentistry)

ทพ.ไพโรจน์ ศรีอรุณ

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Oral & Maxillofacial)

Pairoj Sriaroon

D.D.S., Chulalongkorn University
Certificate in Oral and Maxillofacial Surgery

ทพญ.ณัฎทินี อำพลพรรณ

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาทันตกรรมรากเทียม, มหาวิทยาลัยมหิดล

Nattinee Amponpan

D.D.S., Naresuan University
Higher Graduated Certification in Oral and Maxillofacial Surgery
Master of Science (M.Sc.) Implant Dentistry, Mahidol University
Master of Science (M.Sc.) Implantology and Dental Surgery, International Medical College

ทพญ.อนัญญา พรหมสุทธิ

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาปริทันตวิทยา
ปริญญาโท (State University of New York at Buffalo) สหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร สาขาปริทันตวิทยา (Loma Linda University) สหรัฐอเมริกา
วุฒิบัตรวิชาชีพทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาปริทันตวิทยา สหรัฐอเมริกา

Ananya Promsudthi

D.D.S., Mahidol University
Graduate Diploma in Clinical Science (Periodontics), Mahidol University
M.S. (State University of New York at Buffalo) U.S.A.
Certificate in Periodontics, Loma Linda University U.S.A.
Diplomate of the American Board of Periodontology

ทันตกรรมปริทันต์
(Periodontics)

ทพญ.อนัญญา พรหมสุทธิ

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาปริทันตวิทยา
ปริญญาโท (State University of New York at Buffalo) สหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร สาขาปริทันตวิทยา (Loma Linda University) สหรัฐอเมริกา
วุฒิบัตรวิชาชีพทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาปริทันตวิทยา สหรัฐอเมริกา

Ananya Promsudthi

D.D.S., Mahidol University
Graduate Diploma in Clinical Science (Periodontics), Mahidol University
M.S. (State University of New York at Buffalo) U.S.A.
Certificate in Periodontics, Loma Linda University U.S.A.
Diplomate of the American Board of Periodontology

ทพญ.พิมรา ชีวะเกตุ

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาปริทันตวิทยา

Pimara Chewakate

D.D.S., Mahidol University
Graduate Diploma in Clinical Science (Periodontics), Mahidol University

ทันตกรรมจัดฟัน
(Orthodontics)

ทพ.เขมทัต สุขก้อน

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน, มหาวิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ สหรัฐอเมริกา

Kemmatat Sookkorn

D.D.S., Mahidol University
Master of Science (Orthodontics), St.Louis University, U.S.A.

ทพญ.ปณิชา วีระญาณนนท์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทยศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทยศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน) University of Hong Kong

Panisha Verayannont

D.D.S., Chulalongkorn University
Master of Dental Science (Prosthodontics), Chulalongkorn University
Master of Dental Science (Orthodontics), University of Hong Kong
Membership in Orthodontics (Morth, Rcsd, Edinburgh)

ศูนย์ทันตกรรม พีดีซี สาขาบางนา

ทันตกรรมทั่วไป, ทันตกรรมบูรณะ & ทันตกรรมตกแต่ง
(General Dentistry, Operative & Esthetic Dentistry)

ทพญ.ลลิตา พิชยภูมิชัย

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล

Lalita Pitchayapoomchai

D.D.S., Mahidol University

ทพญ.อมรศรี เตชะวณิช

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล

Amornsri Tejavanija

D.D.S., Mahidol University

ทพญ.ดวงรัชนี แสงกล้า

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Duangratchanee Saengkla

D.D.S., Chulalongkorn University

ทพญ.สมฤดี วงศ์วิวัฒนนุกิจ

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Somrudee Wongwiwattananukij

D.D.S., Chaing Mai University

ทันตกรรมเด็ก
(Pedodontics)

ทพญ.ใจทิพย์ ทรงวศิน

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท สาขาทันตกรรมเด็ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา
วุฒิบัตรวิชาชีพทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาทันตกรรมเด็ก สหรัฐอเมริกา

Chaitip Songvasin

D.D.S., Mahidol University
Master of Science (Pediatric Dentistry), U.S.A.
Diplomate American Board in Pediatric Dentistry

ทันตกรรมรักษารากฟัน
(Endodontics)

ทพญ.จารุวรรณ เภกะนันท์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์, มหาวิทยาลัยมหิดล

Jaruwan Bekanan

D.D.S., Khon Kaen University
Graduate Diploma in Clinical Science (Endodontics), Mahidol University

ทันตกรรมประดิษฐ์
(Prosthodontics)

ทพญ.ลลิตา พิชยภูมิชัย

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล

Lalita Pitchayapoomchai

D.D.S., Mahidol University

ทันตกรรมรากเทียม
(Implant Dentistry)

ทพญ.กมลรัตน์ หิรัญรัตน์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท สาขาปริทันตวิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล

Kamolrat Hirunrat

D.D.S., Mahidol University
Master of Science (Periodontic), Mahidol University

ทพ.กุลธวัช วงศ์บุญเกื้อกูล

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยกรรมช่องปาก, มหาวิทยาลัยมหิดล

Kulthawat Wongboonkuakul

D.D.S., Mahidol University
Diploma of Clinical Science (Oral Surgery), Mahidol University

ศัลยกรรมช่องปาก & แม็กซิลโลเฟเชียล
(Oral & Maxillofacial Surgery)

ทพ.กุลธวัช วงศ์บุญเกื้อกูล

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยกรรมช่องปาก, มหาวิทยาลัยมหิดล

Kulthawat Wongboonkuakul

D.D.S., Mahidol University
Diploma of Clinical Science (Oral Surgery), Mahidol University

ทันตกรรมปริทันต์
(Periodontics)

ทพญ.กมลรัตน์ หิรัญรัตน์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท สาขาปริทันตวิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล

Kamolrat Hirunrat

D.D.S., Mahidol University
Master of Science (Periodontic), Mahidol University

ทพญ.อภิรดา พรอนันต์รัตน์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรหลักสูตรอบรมต่อเนื่อง สาขาปริทันตวิทยา

Apirada Pornananrat

D.D.S., Chulalongkorn University
Certificate in Training Program (Periodontics)

ทันตกรรมจัดฟัน
(Orthodontics)

ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน, มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา

Ruangrat Komolpis

D.D.S., Chulalongkorn University
Master of Science (Orthodontics), University of Michigan U.S.A.